Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego sklep.volvio.pl, obowiązujący od 15.08.2020 roku.

I. DEFINICJE

 

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 4. Sprzedawca – Maretto Michał Kabziński
  ul. Budowlanych 10/5
  62-200 Gniezno
  NIP: 784-214-28-79
 5. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.volvio.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 6. Strona produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 8. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy..
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; sposób dokonania płatności; zawierające zlecenie dokonania dostawy lub wydania rzeczy; dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.
 10. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 11. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepul są podawane w polskich złotych (PLN),są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem.

II. WARUNKI OGÓLNE

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów z zakresu gadżetów samochodowych.
 2. Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:
  1. pod adresem e-mail dostępnym na stronie kontaktowej.
 3. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem i ustaleniu dodatkowych szczegółów dotyczących wysyłki, przesyłka może być wysłana poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
 8. Produkty – Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w opisie produktu, mogą być oferowane towary używane lub powystawowe. W razie zaistnienia ukrytych wad fizycznych, które nie mogły być wykryte przy sprzedaży, obowiązują ogólne zasady reklamacji.

III. Zawarcie umowy, realizacja zamówień.

 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  a. dodanie do koszyka produktu lub produktów;
  b. wybór sposobu dostawy i rodzaju płatności;
  c. wybór miejsca wydania rzeczy;
  d. podanie poprawnych danych kontaktowych;
  e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam i składam zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub e-przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, zaś realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie.
 4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on w terminie do 48 godzin roboczych od złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub e-przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Realizacja zamówienia płatnego przy odbiorze następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.
 8. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę VAT).
 9. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485),podpis Klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 4. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży dokonywane jest przez wysłanie dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m. in.:
  1. wiadomością e-mail na adres podany na stronie kontaktowej.
 5. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 12. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego i związanych z tym dodatkowych kosztów.
 13. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 15. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  a. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
  c. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d. dostarczania treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. RĘKOJMIA/REKLAMACJE

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  d. żądać usunięcia wady.
 5. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 6. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  d. żądania usunięcia wady.

  W przeciwnym razie uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą lektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 3. Żadne z postanowień tego regulaminu nie ma na celu naruszenia jakiegokolwiek z praw Klienta. W przypadku niezgodności którejkolwiek części regulaminu, z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego punktu regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Volvio
Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
…………………………………………………………………………….,
numer zamówienia…………………
Data zawarcia umowy to………………………………………….,
data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.